Sökning: "Målöverensstämmelse"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Målöverensstämmelse.

 1. 1. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 2. 2. Samarbete baserat på avtal eller förtroende? : Fördelningen mellan formell och informell styrning i interorganisatoriska relationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isabelle Hallin; Maria Larsson; [2018]
  Nyckelord :Formal control; informal control; contract; trust; interorganizational relationships; cooperation; Formell styrning; informell styrning; avtal; förtroende; interorganisatoriska relationer; samarbete;

  Sammanfattning : Problematisering: Interorganisatoriska relationer är komplexa och problematiska där ekonomiska variabler ska förenas med personliga känslor och värderingar. Det gör att det krävs någon form av styrning för att säkerställa att samarbetsparterna verkar i linje med organisationernas gemensamma intresse och för att motverka opportunistiska beteenden. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse - en studie på svenska franchiseföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Martinsson; Andreas Walberg; [2015]
  Nyckelord :Kontroll; Förtroende; Målöverensstämmelse; Franchising; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse – en studie på svenska franchisegivare Seminariedatum: 2015-05-26 Kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng (ECTS) Författare: Sebastian Martinsson och Andreas Walberg Handledare: Anna Brattström Nyckelord: Kontroll, Förtroende, Målöverensstämmelse, Franchising Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och dra slutsatser kring sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse i franchisesamarbeten. För att kunna bidra med en tydligare bild kring problemställningen studerar vi begreppen på en mer specificerad nivå än vad tidigare gjorts med förhoppningen att tillföra slutsatser som franchisegivare kan dra nytta av i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem och dess inverkan på motivation och målkongruens : en kvalitativ fallstudie på Tele2 i Kista, Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Englund; Markus Jonsson; Tomas Sundblom; [2015]
  Nyckelord :motivation; belöningssystem; provisionsbaserat belöningssystem; monetär belöning; icke-monetär belöning; målkongruens;

  Sammanfattning : Företagens prestation styrs i hög grad av medarbetarnas prestation vilket innebär att motiverade och tillfredsställda medarbetare är grunden för ett välmående företag. Belöningssystem är ett verktyg företag kan använda sig av då de vill motivera sina medarbetare till att arbeta mot önskad målsättning. LÄS MER

 5. 5. Styrsätt i plurala organisationer mot ökad målöverensstämmelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Andersson; Alexander Ståhl; Jesper Östling; [2014]
  Nyckelord :Plural organization; control methods; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to examine how plural organizations use different control methods in order to achieve goal congruence. Methodology: A qualitative case study has been conducted. LÄS MER