Sökning: "Målförståelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Målförståelse.

 1. 1. Co-Creative Learning - using IT to Visualise Progression (CIP) : En studie av former för systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Nina Bergdahl; [2016]
  Nyckelord :Systematic quality management; PDCA; teaching quality; progression; learning loops; Co-Creative Learning using IT to Visualise Progression; Formative assessment in the virtual portfolio; Appreciative Leadership; Systematiskt kvalitetsarbete; PDCA; undervisningskvalitet; progression; lärandeloopar; Co-Creative Learning; Formativ bedömning i virtuell portfolio; Appreciative Leadership;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att dels att förstå hur systematiskt kvalitetsarbete kan se ut på klassrumsnivå och dels vad det innebär att tillämpa det utifrån elevperspektiv, och dels att jämföra hur elevernas måluppfyllelse utvecklats i jämförelse med en kontrollgrupp. Resultatet av detta har fört med sig att examensarbetet bidrar med ett föreslag på hur kvalitetsarbete kan ske på klassrumsnivå; här kallat Co Creative Learning - using IT to Visualise Progression (CIP). LÄS MER

 2. 2. "Klart jag har personliga mål - min chef gav mig dem!" Målstyrning och anställdas upplevelse av mål- och medarbetarsamtal : En kvantitativ explorativ studie

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Rasmus Lundin; Kenth Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skillnader mellan medarbetarnas upplevda tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet i förhållande till andra variabler. Underlaget för analysen samlades in via en enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Tydlighet skapar förståelse. En studie om medarbetarens förståelse av organisationens mål, budskap, värdegrund och varumärkesarbete på en statlig myndighet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sunanda Malm; [2013-12-12]
  Nyckelord :Målförståelse; internkommunikation; värdegrundsarbete; medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : Varför har många företag och organisationer idag svårt att nå sina mål? Ledningar för organisationer har svårt att föra ut sina budskap och få medarbetarna att följa fattade beslut. Den här studien handlar om hur kommunicering av mål och ledningsbudskap tolkas och förstås av medarbetarna på en svensk myndighet, Arbetsmiljöverket. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av elever i praktiken, Styrdokumentens tillämpning i den svenska grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Markus Karlsson; Gustav Forsblad; [2011]
  Nyckelord :bedömning; Grounded theory; målförståelse; professionella samtal; Skolverket; styrdokument;

  Sammanfattning : I samtal om våra erfarenheter av arbete och praktik i skolan har vi kommit fram till att bedömning av elevers kunskaper inte alltid görs i enlighet med den målrelaterade skolans förordningar. Vår iakttagelse omfattar inte bara prov och betygsättning. LÄS MER