Sökning: "Målfokusering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Målfokusering.

 1. 1. ”DET ÄR JU INTE HELT OKOMPLICERAT” -Socialsekreterares upplevelser av inomorganisatoriskt samarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hedvig Eriksson; Zandra Joelsson; [2018-11-02]
  Nyckelord :tvärprofessionell; socialtjänst; samarbete; socialt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med vår kandidatuppsats har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av samarbete och vad som fungerar bra respektive mindre bra gällande samarbete. Detta ville vi besvara genom våra frågeställningar som lyder enligt följande: På vilket sätt beskriver socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten svårigheter gällande samarbete med socialsekreterare från andra enheter inom samma socialkontor?, samt, På vilket sätt beskriver socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten sina positiva upplevelser gällande samarbete med socialsekreterare från andra enheter inom samma socialkontor?Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken socialsekreterare på en barn-och ungdomsenhet inom socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafterna hos IT-konsulter : Kvalitativ studie om skapandet av arbetsmotivation hos IT-konsulter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Lundin; Fredrik Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Motivation; Arbetsmotivation; IT; Konsult; Organisation; Systemutveckling.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker arbetsmotivation hos IT-konsulter då det på arbetsmarknaden finns en brist på personal med rätt kompetens enligt Arbetsförmedlingens framtidsrapporter. Motivation har undersökts sedan början av 1900-talet och är väl utforskat. LÄS MER

 3. 3. "En annan dimension av lärande" : En studie av musiklärares syn på meningsskapande i musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jennie Waldenby; [2016]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Grundskola Gymnasieskola; Kvalitativ intervju; Meningsskapande undervisning;

  Sammanfattning : Följande studie behandlar musikämnets komplexa karaktär utifrån de motsättningar som kan uppstå mellan skolans nyttotänkande och den musikpedagogik som förespråkas av såväl forskning som av musiklärare själva. Undersökningen är baserad på 5 intervjuer med yrkesverkssamma musiklärare i grundskolans senare år samt gymnasieskolan, där de får möjlighet att beskriva vad de själva anser vara musikundervisningens främsta syfte(n). LÄS MER

 4. 4. Från normalitet till normalisering och målfokusering. : En induktiv studie av förskolans styrdokument 1980-2013

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Edel Asplund; Jessica Karlström; [2015]
  Nyckelord :Styrdokument; läroplan; normalisering; normalitet; normaliseringspraktiker; institution;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte har varit att studera vad som över tid ansetts vara viktigast att svensk förskoleverksamhet förmedlar till barnet utifrån styrdokumenten. Under analysen av dokumenten framträdde en skillnad i språkbruket kring vad som är ”normalt” mellan de dokument som publiceras under 1980- talet och de som sedan kommer under slutet av 90-talet och 2000-talet. LÄS MER

 5. 5. Varaktigt engagemang i praktiken : En studie om faktorer som bidrar till hållbar organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Fahlgren; [2014]
  Nyckelord :Drivkraft; Förtroende; Ledarskap; Medarbetare; Organisationsutveckling; Varaktigt engagemang;

  Sammanfattning : Studien avhandlar upplevelser kring vad som skapar varaktigt engagemang hos medarbetare i organisationsutvecklingsprojekt. Utifrån en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats formulerades en teoretisk bakgrund av tidigare forskning inom ämnet och en empirisk studie genomfördes. LÄS MER