Sökning: "Målgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade ordet Målgrupper.

 1. 1. Snö, blod och körsbärsblommor: Lexikografisk behandling och språkbrukares beskrivning av färger i svenska språket

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Susanna Andersson; [2023-02-10]
  Nyckelord :lexikografi; prototypteori; semantisk kategorisering; lexikala prototyper; Svensk ordbok; grundläggande färgtermer; färger;

  Sammanfattning : I denna masteruppsats undersöks hur färger kan förklaras med ord. Med utgångspunkt i teoretisk lexikografi analyseras definitioner av elva färgbeteckningar – SVART, VIT, RÖD, GUL, GRÖN, BLÅ, BRUN, ORANGE, ROSA, LILA och GRÅ – i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO 2021). LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande platser i den växande staden : ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö med inriktning på mental återhämtning och stressreducering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellen Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Återhämtning; Stressreducering; Gestaltning; Landskapsarktiektur; Bostadsnära grönytor; Sävja kyrka;

  Sammanfattning : Dagens samhälle växer konstant och urbaniseringen sker i allt högre grad. Exploatering och förtätning anses vara en naturlig del av samhällsutvecklingen och kan i teorin generera en god livsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa i grundskolan : Design för att förebygga psykisk ohälsa hos grundskoleelever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Linn Otendal; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; primary school; sensitive target group; user-centered design; product design; Psykisk ohälsa; grundskola; känslig målgrupp; användarcentrerad design; produktdesign;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle, inte minst bland barn och unga. Tidigare forskning visar på vikten av att fokusera på att förebygga detta i tidig ålder då det har visat minska förekomsten av psykiska besvär. LÄS MER

 4. 4. Fördelning av offentlig konst : En analys av kommunala, regionala och statliga arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anton Sporrong; [2022]
  Nyckelord :Offentlig konst; kommun; region; stat; jämlik fördelning;

  Sammanfattning : Uppsatsen avhandlar förekomsten av offentlig konst i tre olika områden i Uppsala med avsikt att undersöka skillnader mellan kommun (Svartbäcken), region (Akademiska sjukhuset) och stat (Kåbo). De olika instanserna undersöks i förhållande till det arbete som utförs med offentlig konst, hur de anpassar arbetet efter varandra och konstens placering. LÄS MER

 5. 5. Platsmarknadsföring : Ett verktyg för att hantera demografiska utmaningar?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Svensson; [2022]
  Nyckelord :platsmarknadsföring; fysisk planering; demografiska utmaningar; narrativ;

  Sammanfattning : Flera kommuner i Sverige har demografiska utmaningar i form av en minskande och åldrande befolkning, vilket inte är unikt för Sverige. Medellivslängden har ökat både i Sverige och globalt (SCB, 2021:5). Det kan finnas olika anledningar till att en minskande och åldrande befolkning upplevs som utmanande. LÄS MER