Sökning: "Målinriktning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Målinriktning.

 1. 1. Hybriddrift av Flygvapnet : En organisation i symbios med indviden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anders Hjärp; Olof Stenbergh; [2020]
  Nyckelord :Career; management group; coaching; mentoring; hybrid; groupthink; Karriär; ledningsgrupp; coaching; mentorering; hybrid; grupptänkande;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har specificerat personalen som sin kanske viktigaste resurs. Tidigare flygvapenchefen poängterade det mycket bra med att i sin värdegrundspolicy uttrycka att vi ”inte har råd att bara rekrytera ur halva befolkningen”. LÄS MER

 2. 2. Instrumentell och reaktiv aggression hos svenska mordbrännare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lisa Jansson; Isabel Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Aggression; instrumentell; reaktiv; mordbrand; psykologi; hovrättsdomar;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie undersökte om det var möjligt att kategorisera mordbrännares aggression som instrumentell eller reaktiv utifrån Cornells (1996) kodningsguide. Det huvudsakliga syftet med studien var att tillföra en förståelse om hur teorin gällande reaktivt och instrumentell aggression kan tillämpas när det gäller mordbrännare, och därmed även förhoppningsvis utöka användningsområdet för teorin. LÄS MER

 3. 3. Den livsviktiga glädjen : Sambandet mellan högstadieelevers målinriktning, upplevda motivationsklimat och glädje till att delta i undervisningen av idrott och hälsa

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Motivation; motivationsklimat; målinriktning; idrott och hälsa; uppgiftsorienterad; resultatorienterad; glädje;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate whether there are any connections between the secondary school pupils' goal orientation, their perceived motivation climate and whether the different directions and the climate affect whether the pupils experience joy in participating in the teaching of physical education. The sample for the survey is 125 pupils from a secondary school in Värmland. LÄS MER

 4. 4. Planera för att improvisera : En kvalitativ intervjustudie av gitarrlärares syn på, strategier i, samt undervisning i övning av jazzimprovisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jens Gullbrandsson; [2016]
  Nyckelord :Övning; jazzimprovisation; gitarrlärare; övningsstrategier; undervisning; högre utbildning; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap om hur gitarrlärare med erfarenhet av undervisning inom högre musikutbildning ser på övning av improvisation i jazzgenren, hur de beskriver att de själva övar, samt deras beskrivningar av hur de förmedlar olika övningsstrategier för jazzimprovisation till sina studenter inom ramen för instrumentalundervisning. Med en kvalitativ ansats som grund genomfördes tre kvalitativa intervjuer med gitarrlärare verksamma inom musikhögskolan. LÄS MER

 5. 5. Att påverka innebandyspelares prestationsmotivation : En kontrollerad interventionsstudie som utvärderar hur idrottsligt aktiva ungdomars prestationsmål påverkas av motivationskort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johannes Skog; [2015]
  Nyckelord :prestationsmotivation; prestationsmål; motivationsklimat; föreningsaktiva ungdomar; innebandy;

  Sammanfattning : Studien utvärderar hur användandet av motivationskort påverkar prestationsmålen hos idrottsligt aktiva ungdomar. Utifrån litteraturgenomgången tas utgångspunkten att en uppgiftsorienterad målinriktning som avser att utveckla den egna förmågan ger positiva effekter för individens välmående och fortsatta idrottande, medan en resultatorienterad målinriktning som avser att besegra andra kan ha en negativ påverkan. LÄS MER