Sökning: "Målspråksanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Målspråksanvändning.

 1. 1. “Mitt mål är att de alltid ska ha sagt någonting på engelska under lektionen” : En intervjustudie om lärares didaktiska val för att främja elevers muntliga kommunikation i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tove Antonsson; Emma Jarl; Veronica Fogelström; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; L2 learning; Young language learners.; Vilja att kommunicera; Målspråksanvändning; Kommunikativ förmåga; Didaktik.;

  Sammanfattning : I läroplanen för engelska i grundskolan föreligger ett stort fokus på den kommunikativa förmågan, samtidigt upplever elever en ovilja till att kommunicera på engelska under lektionerna. I förhandenvarande studie undersöktes hur lärare i årskurs 4-6 didaktiskt strukturerar sin undervisning för att motivera elever till att kommunicera på engelska i skolan. LÄS MER

 2. 2. Interaktion i klassrummet : En jämförelse mellan en andraspråksklass och en främmandespråksklass

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lawin Ismail-Mustafa; [2022]
  Nyckelord :Interaktion; interaktionsmodeller; affektiva faktorer; språkinlärning; andraspråksklass; främmandespråksklass; svenska som andraspråk; spanska som främmandespråk; målspråksanvändning; modersmålsanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra interaktionen i en andraspråksklass med interaktionen i en spanska som främmandespråksklass, och att undersöka vilka olika interaktionsmodeller som kan hittas. Studien har utgått ifrån elevernas perspektiv och skiljer sig i detta avseende från tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Engelsk konversation i klassrumsmiljö : hinder och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Selfors; Linda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :målspråk; engelska; kodväxling;

  Sammanfattning : Den muntliga aspekten inom ämnet engelska har under lång tid diskuterats och granskats, i många fall framkommer att det bland annat är lärarens skicklighet och trygghet som påverkar elevers lärande. Lärarens aktiva deltagande och engagemang visar sig också ha stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Språkval i engelskundervisningen : En studie om lärarnas språkval i engelskundervisning i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cissi Halimi; Irena Jovanovic; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; målspråksanvändning; engelskundervisning; engelsklärare; undervisningsspråk; kodväxling; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur lärares språkanvändning ser ut i engelskundervisningen i årskurs 3, i Sverige. Studien bygger på tre forskningsfrågor: hur mycket tre lärare i årskurs 3 kommunicerar på engelska i sin engelskundervisning, vilka strategier och arbetssätt de använder i engelskundervisningen, samt vilka möjligheter och hinder lärarna upplever med att enbart använda det engelska språket i sin engelskundervisning. LÄS MER

 5. 5. Forskningsstudie med fokus kring hur lärare i årkurs 4–6 ser på sin målspråksanvändning i engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mathilda Kallio; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; engelskundervisning; andraspråksundervisning; kommunikation; motivation; undervisningsspråk; målspråksanvändning;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att belysa hur lärare ser på sin målspråksanvändning iengelskundervisningen. Studien genomförs med hjälp av enkät och intervjuer därrespondenterna är legitimerade lärare som arbetar i årskurs 4–6. LÄS MER