Sökning: "Måltidsmiljön demens"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Måltidsmiljön demens.

 1. 1. Sjuksköterskans arbete med att förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Lundgren; Martin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Demens; förebyggande åtgärder; litteraturöversikt; undernä-ring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring är vanligt förekommande bland personer med de-mens. Ofrivillig viktnedgång är en riskfaktor för dödlighet och försämrad funktionsstatus hos äldre. I Sverige finns ca 160 000 personer med demens. LÄS MER

 2. 2. Gynnsam måltidsmiljö för patienter med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Leya Eriksson; Jeanette Silén; [2019]
  Nyckelord :demens; malnutrition; miljö; måltid; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med demenssjukdom lider risk att drabbas av malnutrition till följd av sjukdomen. Orsaker till malnutrition kan vara nedsatt aptit, kognitiva funktionsstörningar, sociala, kulturella och miljömässiga problem. LÄS MER

 3. 3. Måltidsmiljöns utformning och inverkan på patienter med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mari Abo-azaz; Sahuur Magan; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Environment; Mealtime; Dining room; Physical environment; Food food intake; Effect; Demens; Miljö; Måltid; Matsal; Fysisk miljö; Mat matintag; Effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en obotlig sjukdom. Demenssjukdom kan leda till allvarliga symtom som språksvårigheter, minnesdysfunktion och beteendeförändringar. Detta bidrar till att personer med demenssjukdom kräver en särskild och väl anpassad omgivning. LÄS MER

 4. 4. Måltidssvårigheter hos patienter med demens : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Daniela Lillbrant; Elena Almazova; [2010]
  Nyckelord :demens; måltidsmiljö; omvårdnad; ätsvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie var att identifiera måltidssvårigheter hos patienter med sjukdomen demens, belysa relevanta omvårdnadsåtgärder och att studera betydelsen av kunskap och utbildning hos vårdpersonal. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och baserades på 13 vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 5. 5. Måltidsmiljöns inverkan på födointaget hos äldre personer på särskilt boende : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Kopparmalms; Katrin Söderlund; [2010]
  Nyckelord :meal environment; food intake; elderly people; måltidsmiljö; födointag; äldre personer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur måltidsmiljön på särskilt boende inverkar på de äldres födointag och att beskriva de i studien ingående artiklarnas kvalité. Metod: En deskriptiv litteraturstudie genomfördes. Kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline (PubMed) och CINAHL. LÄS MER