Sökning: "Måluppfyllnad"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Måluppfyllnad.

 1. 1. Det aktiva medborgarskapets arenor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olof Kjölstad; Stephanie Lund; [2019]
  Nyckelord :aktivt deltagande; citizenship; demokrati; education; gymnasiet; medborgarskap; politik; ungdomar; upper secondary; utbildning; samhällsliv; skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att belysa gymnasieelevers förutsättningar för ett aktivt medborgarskap och samhällskunskapsämnets särskilda roll i detta. Resultatet har kommit till i två steg. Det första steget var att söka utifrån själva begreppet aktivt medborgarskap via databaser, främst LibSearch och SwePub. LÄS MER

 2. 2. Content first? : En studie av vilken roll publiceringsmässigt innehåll spelar i den digitala designprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Louise Josborg; [2019]
  Nyckelord :Digital design; Digitalt innehåll; User Experience Design; Content First; Innehållet först; Innehållsproduktion; Innehållsdesign; Innehållsstrategi;

  Sammanfattning : Det är innehållet som användarna är ute efter när de besöker en webbplats eller använder en digital tjänst. Med innehåll menas text, bilder, videofiler eller ljudfiler som publiceras i en digital artefakt, till exempel en webbplats eller en digital tjänst. LÄS MER

 3. 3. Projektledares upplevelser av startskedet ibyggprojekt : Specifikt i relation till kommunikation och samarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Joel Vikner; [2018]
  Nyckelord :Startskede; tidiga skeden; behovsutredning; kommunikation; samarbete;

  Sammanfattning : Tidiga skeden är avgörande för huruvida ett byggprojekt blir framgångsrikt eller inte. Brister i kommunikation och samverkan har flaggats som några av de problem som förekommer inom branschen och forskningen slår fast att förhållningsregler för dessa två faktorer bör fastställas i ett tidigt skede. LÄS MER

 4. 4. Valstunden : En organisatorisk lösning eller en möjlighet till ökat inflytande för barn i förskolan?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Blom; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; inflytande; delaktighet; fenomenologi; observation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett resultat av mitt intresse av att undersöka valstunden på förskolan ur ett djupare perspektiv. Frågeställningen syftar till att ta reda på varför det finns någonting kallat valstund på förskolan, hur den är utformad och vad intentionen med den är. LÄS MER

 5. 5. Processfokusering i offentlig upphandling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Anna-Therése Westerlund; [2016]
  Nyckelord :Process; process focus; public procurement; tender documentation; Process; processfokusering; offentlig upphandling; upphandlingsunderlag;

  Sammanfattning : Det är trendigt just nu att utifrån olika aspekter se över vad offentliga upphandlingar bidrar till och vilken roll de ska ha i framtiden. Vissa av dessa aspekter som tas upp i debatten, exempelvis miljökrav och sociala krav, har traditionellt sett inte har hört hemma inom inköp och offentlig upphandling. LÄS MER