Sökning: "Måns Axnér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Måns Axnér.

  1. 1. Rättshjälp i straffrättsliga förvaltningsmål – tillgodoser rättshjälpslagen rätten till rättegångsbiträde i Europakonventionen?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Måns Axnér; [2019-02-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Möjligheten att i en rättsprocess få hjälp av ett juridiskt biträde finansierat med allmänna medel varierar i svensk rätt beroende på vilket förfarande det är fråga om. I brottmål kan en offentlig försvarare förordnas enligt rättegångsbalken, i civila mål kan ett rättshjälpsbiträde bli aktuellt. LÄS MER