Sökning: "Münchausen Syndrome by Proxy"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Münchausen Syndrome by Proxy.

 1. 1. Kunskap om en dold barnmisshandel : En kvantitativ studie om socialsekreterares kunskap,beredskap och handlingsutrymme vid barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Moa Mårtensson; Diellza Durmishi; [2021]
  Nyckelord :Münchausen by proxy; Medical child abuse; knowledge; preparedness; readiness; social services; street-level bureaucracy; risk factors; discover; discretion; Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser; kunskap; beredskap; socialtjänsten; socialsekreterare; gräsrotsbyråkrati; riskfaktorer; upptäcka; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : This essay will address the topic of child abuse through healthcare interventions, ormore precisely medical child abuse - which is also called Münchausen syndrome byproxy. A social problem that is quite unusual, and therefore creates complexity. LÄS MER

 2. 2. Tvärprofessionell samverkan vid Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Lisa Lundgård; [2021]
  Nyckelord :Samverkan; tvärprofessionell samverkan; Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom; Münchausen Syndrome by Proxy;

  Sammanfattning : Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom (BGFS), internationellt känt som Münchausen Syndrome by Proxy (MSbP), är en allvarlig och komplex form av barnmisshandel. Främst har BGFS belysts utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv och tidigare internationell forskning har fokuserat på att identifiera och beskriva varningssignaler på att det kan föreligga. LÄS MER

 3. 3. Att vara sjuk för någon annans skull : En litteraturstudie om att tidigt upptäcka föräldrar med Münchausen Syndrome by Proxy

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nathalie Aldenhamn; Christopher Askling Wall; [2020]
  Nyckelord :Münchausen syndrome by proxy or Factitious disorder imposed on another or Fabricated illness imposed on another; nurse or nurses or nursing; child or children.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Munchausen syndrome by proxy (MSBP) är en psykisk sjukdom som drabbar föräldrar där barnet/barnen blir offer. Föräldrarna, ofta modern drivs av uppmärksamheten de får av sjukvården. Föräldrarna manipulerar sjukvårdspersonalen då de ofta blir indragna i misshandeln genom diverse behandlingar/ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid barnmisshandel via sjukvårdsinsatser : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Ekblad; Miriam Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; Child abuse; Münchausen syndrome by proxy; Healthcare.; Omvårdnad; barnmisshandel; Münchausen syndrome by proxy; sjukvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. LÄS MER