Sökning: "MARKUS NILSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden MARKUS NILSSON.

 1. 1. Quality Assessment of Thin Polymer Components using NonDestructive Testing : Degree Project for Master of Science in Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Markus Nilsson; Tom Carlén; [2019]
  Nyckelord :nondestructive testing; polymer; nonlinear acoustics; instant dynamics amplitude recovery.; oförstörande provning; polymer; olinjär akustik; instant dynamics amplitude recovery;

  Sammanfattning : Polymer components are used in many different applications, including in industries where critical applications put high requirements regarding quality assessment. Such applications might include medical or food where the presence of discontinuities might induce bacterial growth or other unpleasantries, thus certain manufacturers must be able to maintain a zero-tolerance towards damaged components. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning, i lagens namn. : En kvalitativ fallstudie om användning av styrmedel i en modern offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Markus Stenvall; Max Nilsson; Emilié Backman; [2019]
  Nyckelord :Public Administration; New Public Management; New Public Governance; Polismyndigheten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polismyndigheten genomförde en stor omorganisation år 2015 med syfte till att effektivisera verksamheten och på så sett sänka kostnaden och bidra till en flexiblare styrning, vilket skulle bidra till ett högre resultat i verksamheten. Syfte: Syftet med studien är att studera hur förvaltningsteorierna Public Administration, New Public Management och New Public Governance speglas i styrning av modern offentlig sektor genom att studera förändringen av användningen av formella styrmedel på den lokala nivån inom Polismyndigheten i Region Syd. LÄS MER

 3. 3. Optimering av käftkross för Kankbergsmalm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Käftkross; malmbrytning; optimering;

  Sammanfattning : Kankberg’s gold and tellurium ore has been shown to consist of more easily-ground ore and more hard-ground ore for the last decade. When the hard-ground ore enters the enrichment-plant so can the flow rate of the autogenous mill almost halved, from 110 ton/hour (easily-ground ore) compared to 60 ton/hour (hard-ground ore). LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet på idrottsanläggningar för alla : En explorativ studie om förutsättningar ur ansvarig personals perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Markus Nilsson; Joakim Lindbom; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Idrottsanläggningar; Inkludering; Intersektionalitet; Utveckling; Samverkan;

  Sammanfattning : Fysisk inaktivitet är ett utbrett problem i dagens samhälle och förutsättningarna för fysisk aktivitet skiljer sig mellan olika grupper. Likaså skiljer sig nyttjandet av idrottsanläggningar med vissa underrepresenterade grupper. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänst och media : En kvantitativ studie över socialtjänstens framställning i dagspressen åren 1997, 2007 och 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Nilsson; Markus Åberg; [2018]
  Nyckelord :social service; national press; quantitative content analysis; agenda setting; framing; socialtjänsten; dagstidningar; kvantitativ innehållsanalys; dagordningsteorin; kritisk realism; gestaltningsmakt; dagspressen; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the representation over time of the Swedish social service in the national daily press. More specifically, its aim was to compare the years 1997, 2007 and 2017 and examine any differences and patterns in the reporting due to social changes in society. LÄS MER