Sökning: "MATEMATIK DIDAKTIK VARIATION"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden MATEMATIK DIDAKTIK VARIATION.

 1. 1. Multipla undervisningsmetoder för adderat intresse : Inslag av grupparbete, laborativa moment och problemlösning i matematikundervisningen samt dess effekter på elevernas intresse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Lindholm Jönsson; Sofi Bornlid; [2022]
  Nyckelord :Matematik; Intresse; Variation; Grupparbete; Laborativa moment; Problemlösning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie redogör för i vilken utsträckning inslag av variation i form av grupparbete, laborativa moment och problemlösning i matematikundervisningen kan påverka elevers intresse för matematik, och isåfall vilka aspekter av variationen som visar sig vara avgörande för ett ökat intresse. För att besvara studiens frågeställningar har vetenskapliga artiklar kopplade till respektive variationsform sökts med förutbestämda urvalskriterier i databasen ERIC. LÄS MER

 2. 2. En varierad matematikundervisning? - En studie om lärares användning av arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Amanda Gideonsson; Frida Gideonsson; [2022]
  Nyckelord :Lärobok; matematik; motiv; variation; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract: Syftet med denna studie var att öka insikten om vilka arbetsformer och arbetssätt som lärare använder i matematik-undervisningen för årskurserna 1–3. Studien syftade även till att undersöka vilka motiv verksamma lärare beskrev att de har när de väljer arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Speciallärares uppfattningar om arbetet med särskilt undervisningsbehov i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anna Nyberg; [2022]
  Nyckelord :special education; special needs; special educational perspective; specialundervisning; särskilda behov; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Varje skola får utforma sitt specialpedagogiska stöd och det får konsekvenserna att det organiseras på olika sätt, att insatserna varierar och att tillfället när stödet sätts in varierar. Det innebär att speciallärare ofta är ensamma i sitt uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Distansundervisningen i matematik under covid-19 pandemin : För- och nackdelar med matematikundervisning på distans samt dess metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anders Enkell; Sami Scharin; [2022]
  Nyckelord :mathematics; covid-19; online; attitude; method; distance learning;

  Sammanfattning : Med bakgrund i covid-19 pandemins nedstängning av skolor krävdes det ändringar i undervisningen. Denna studie grundas i egna erfarenheter av distansundervisning samt frågor kring elevers och lärares upplevelser av pandemins inverkan på skolan med fokus på matematik. LÄS MER

 5. 5. ”Då menar inte jag att det ska sitta siffror överallt, det är liksom krumelurer för barnen om det inte står för något.” : En kvalitativ intervjustudie om undervisning av taluppfattning i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Axelsson; Linda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; taluppfattning; Gelman och Gallistels fem grundläggande principer; undervisning; förskollärare; förskolan; lärande utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad de deltagande förskollärarna lyfter som väsentligt i undervisning av taluppfattning i förskolans utomhusmiljö. Studien bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. LÄS MER