Sökning: "MATHIEU GRUBER"

Hittade 1 uppsats innehållade orden MATHIEU GRUBER.

  1. 1. Acoustic source characterisation of the exhaust of an internal combustion engine - From engine simulations and measurements

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

    Författare :Mathieu Gruber; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER