Sökning: "MEHRNOSH AMIRKHANI"

Hittade 1 uppsats innehållade orden MEHRNOSH AMIRKHANI.

  1. 1. DELAKTIGHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE FÖR PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :MEHRNOSH AMIRKHANI; MANIJEH AZIMI; [2010]
    Nyckelord :delaktighet; gruppbostad; självbestämmande; utvecklingsstörning; vardagliga sysslor;

    Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka hur personalen i två olika gruppbostäder upplever ramarna för delaktighet och självbestämmande i vardagliga sysslor för personer med utvecklingsstörningar. Utifrån studiens upplägg formulerades följande frågor: Vilka möjligheter och hinder fanns det för brukarens delaktighet och självbestämmande i gruppbostaden. LÄS MER