Sökning: "MI metod"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden MI metod.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva personer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Matheus Kerttula; Daniel Lindberg; [2019]
  Nyckelord :District nurses’; experiences; health promotion; physical activity; thematic content analysis; nursing; Distriktssköterskor; erfarenheter; hälsofrämjning; fysisk aktivitet; tematisk innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Distriktssköterskors tillförlitlighet är stort i samhället och därför är distriktssköterskor i en ställning till att verka som ledare i det hälsofrämjande arbetet. Det har visats att det föreligger hinder för att kunna främja fysisk aktivitet och det existerar få studier som handlar om erfarenheter hos distriktssköterskor kring främjandet av fysisk aktivitet Syftet med denna studie var belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja fysisk aktivitet hos fysiskt inaktiva personer Metod Datainsamling ufördes med semistrukturerade intervjuer där åtta distriktssköterskor intervjuades. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors/distritssköterskors reflektioner kring MI som samtalsmodell

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Svensson; Malin Zaring; [2019]
  Nyckelord :Attityder; distriktssköterskor; motiverande samtal; reflektioner; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. LÄS MER

 3. 3. Motiverande samtal i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar : En intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alicia Hellman; Fanny Törn; [2019]
  Nyckelord :Intervjustudie; Kvalitativ metod; Livsstilsrelaterade sjukdomar; Motiverande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag de mest förekommande sjukdomarna i Sverige. Sjukdomar som orsakas av ohälsosamma levnadsvanor kan förebyggas genom att leva mer hälsosamt. LÄS MER

 4. 4. Motiverande samtal i samband med hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Thiberg; Hanna Thorsell; [2019]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; nursing; motivational interviewing; lifestyle change; quality of life; Hjärt- och kärlsjukdom; motiverande samtal; omvårdnad; livskvalitet; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett av de störst globala hälsoproblemen och påverkar patientens livsvärld och livskvalitet. Det finns flera åtgärder patienten själv kan vidta för att påverka och förbättra sin livssituation, både för att förebygga och när sjukdom inträffat. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder som främjar viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma : En kvalitativ litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Josefsson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadsåtgärder; samtal; övervikt; fetma; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som växer världen över. Problemen ligger till grund för en rad följdsjukdomar som ökar drastiskt. Det finns riktlinjer och metoder som främjar hälsa och som initierar till förändring hos personer med övervikt eller fetma. LÄS MER