Sökning: "MIK"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet MIK.

 1. 1. MIK - nutidens viktigaste förmåga? : En kvalitativ studie som undersöker medie- och informationskunnighet hos ungdomar i samband med samhällsengagemang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Vjosa Gjukaj; Clara Lundström Myrenfors; [2019]
  Nyckelord :Media literacy; Information literacy; Media and information literacy; civic engagement; adolescents; media; information; MIK; Medie och informationskunnighet; ungdomar; engagemang;

  Sammanfattning : Today’s complex and rapidly developed media landscape has brought a greater need for Media and Information Literacy. In order to live and express one’s opinion in a democratic society, it is considered a requisite to possess the skills that Media and Information literacy carries. LÄS MER

 2. 2. Att vara på plats : en kvalitativ studie om förskolebibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Wahlström; Ellen Larsdotter Walle; [2019]
  Nyckelord :Förskolebibliotek; litteracitet; medielitteracitet; MIK; tidig litteracitet; bibliotekarieroller; biblioteks- och informationsvetenskap; barnbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore the concept of kindergarten libraries that is becoming a more frequent collaboration method between public libraries and preschools in Sweden. Situated between the sphere of public libraries and preschools, the kindergarten library is a bridge between two relationship professions as well as part of both political efforts and investments for providing books to kindergartens. LÄS MER

 3. 3. Vi hjälper till så gott det går : En intervjustudie om folkbibliotekariers upplevelse av digitala frågor i informationsdisken på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jenny Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Bibliotekarier; Profession; Digital hjälp; Digitala klyftan; Medie – och informationskunnighet; MIK; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Swedish public libraries offer different kinds of digital help for their users. Sometimes by ”digital drop in” or ”smartphone courses”, and sometimes spontaneously at the reference desk. LÄS MER

 4. 4. Är det verkligen sant? Att hitta, sortera och värdera information i skolans undervisning : En litteraturstudie om hur skolan arbetar med källkritik, informationskompetens och kritiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN)

  Författare :Elin Samuelsson; Christos Dobros; [2018]
  Nyckelord :Källkritik; kritiskt tänkande; informationskompetens; MIK;

  Sammanfattning : Det här är en systematisk litteraturstudie i syfte att utforska hur begreppen och förmågorna källkritik, informationskompetens och kritiskt tänkande tas upp och arbetas med i dagens skola. Vi har här utgått från tre frågeställningar som är: Hur arbetar lärare och elever med att utveckla sin informationskompetens i grundskolan? Vilka undervisningsstrategier används i dagens skola om källkritik och kritiskt tänkande? Varför bör skolan och lärare undervisa i källkritik och kritiskt tänkande? Vi har i denna studie använt oss av databassökning och manuell sökning för att få fram ett sådant bra utbud av litteratur som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Hybrida missmatchningar med hybridföretag - En EU-rättslig analys av de svenska bestämmelserna avseende klassificering av företag samt ränteavdragsförbudsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Mik; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law: Skatterätt; Hybrida missmatchningar; Hybrid mismatches; Hybridföretag; Hybrid entities; Etableringsfriheten; Freedom of establishment; ATAD; Anti-tax avoidance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The tax treatment of different entities, within a jurisdiction, differs. If an entity is classified as transparent for tax purposes in one state and as opaque in another state, hybrid mismatches can arise. LÄS MER