Sökning: "MKB historia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden MKB historia.

 1. 1. E22, Nu och Då. : En komparativ studie av två vägprojekt i Sölvesborgs kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Erik Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Miljökonsekvensbeskrivning MKB ; Miljöbalken; E22;

  Sammanfattning : I Sölvesborgs kommun har det genom åren utförts två vägprojekt längs väg E22. Det skiljer 20 år mellan de båda vägprojekten. Denna uppsats avser att undersöka dessa vägprojektens miljökonsekvensbeskrivningar för att se ämnets utveckling. LÄS MER

 2. 2. Den sociala miljökonsekvensbeskrivningen : en kvalitativ studie i hur sociala frågor hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Natalie Coquand; [2013]
  Nyckelord :social hållbarhet; miljökonsekvensbeskrivning; detaljplan; plan- och bygglagen; social konsekvensbeskrivning; ; miljöbedömning; miljöbalken; miljöpsykologi; EIA;

  Sammanfattning : Detta arbete har skrivits för att undersöka hur konsekvenser som rör sociala frågor beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner. Idén bakom uppsatsen kommer från mitt stora intresse för hur det vi som planerare och landskapsarkitekter ritar påverkar människor. LÄS MER

 3. 3. Nyttan av MKB : En studie ur verksamhetsutövares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Melica Lindberg; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; MKB; utveckling; verksamhetsutövare; miljönytta; projektnytta; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : MKB är ett verktyg som används som beslutsunderlag i Sverige i stor utsträckning. Syftet med studien var att undersöka vilken nytta verksamhetsutövaren upplever att MKB har för miljön och deras projekt. LÄS MER