Sökning: "Människan"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Människan.

 1. 1. "Representera mig, jag är en del av samhället" : En kvalitativ studie om konsumenters attityd gentemot mångfald inom visuell marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Shaaya; Danait Beyene; [2020]
  Nyckelord :Diversity; change of attitude; Nike; Prada; self-image; values; visual; marketing; representation.; Mångfald; attitydskapande; Nike; Prada; självbild; värderingar; visuell; marknadsföring; representation.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att söka en djupare förståelse kring konsumenters attitydskapande gentemot ett varumärke när marknadsföring innehåller mångfald. Metod: För att uppfylla syftet med studiens genomfördes en kvalitativ forskningsstrategi där fokus på respondenters beskrivningar och erfarenhet av olika situationer kring det valda ämnet legat som grund för undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Artificiell Intelligens : - Skatteverkets och Försäkringskassan investeringsprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Strömvall; Linn Duàn; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; IT-investering; motiv; risk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet - controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT20, 4FE18E. Titel: Artificiell Intelligens – Skatteverkets och Försäkringskassans investeringsprocess Författare: Linn Duàn och Lisa StrömvallExaminator: Elin Funck Handledare: Eva Wittbom Inledning & Problematisering: Artificiell intelligens (AI) uppkom redan på 1950-talet men det har först under tidiga 2000-talet kommit att bli ett aktuellt ämne på grund av att organisationerna har mognat beträffande de organisatoriska lösningarna som medför att en teknologi som AI kan utnyttjas. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt i vardagen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Fredrik Fransson; Liza Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :chronic heart failure; everyday life; experience; patient; suffering; hjärtsvikt; lidande; patient; upplevelse; vardag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom som kan få stora konsekvenser för personers hälsa. För att kunna ge personcentrerad vård, lindra lidande och underlätta vardagen för patienter med hjärtsvikt behöver sjuksköterskor få kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalia Olsson; Frida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; first year; newly graduated nurses; nursing; stress; Första året; nyutexaminerade sjuksköterskor; omvårdnad; stress; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: För den nyutexaminerade sjuksköterskan kan den första tiden i yrket upplevas som utmanande och påfrestande då förväntningarna inte alltid möter verkligheten. Stress är ett ofta förekommande fenomen inom sjuksköterskeyrket och kan manifestera sig på en rad olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Utforskandet av det nya materialet White Wood

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Kerollos Jalal; [2020]
  Nyckelord :White Wood; Materialdriven Design; MDD; Hållbarhet; Biobaserade material; RISE;

  Sammanfattning : Jordens resurser används åt att tillfredsställa människans livsstil vilket har lett till att jorden har börjat säga ifrån genom klimatförändring eftersom den inte klarar av det som människan gör. Hållbarhet är ett av de viktigaste ämnena i dagens samhälle och aldrig har det varit viktigare att tänka på miljön och hur man inte skadar den. LÄS MER