Sökning: "Madeléne Mark"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Madeléne Mark.

 1. 1. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER

 2. 2. Supergirl vs. Superman : En genusanalys av tv-serien Supergirl

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Madelene Lundgren; Lotta Sundin; [2017]
  Nyckelord :Superhjälte; Supergirl; Superman; feminism; könsroller; genusdualitet; femininitet; maskulinitet; hjältar;

  Sammanfattning : Superhjältar har länge varit sinnebilden för hegemonisk maskulinitet, det manliga idealet, i den västerländska populärkulturen, vilket gör det svårt för kvinnor att ta sig in på området. Många kvinnliga hjältar som har försökt tillägna sig traditionellt maskulina karaktärsdrag har fått betala genom att istället bli sexualiserade. LÄS MER

 3. 3. Hjälpmedel vid beräkning av grundvattensänkning för att underlätta prissättning i anbudsfas.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik; KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Madelene Agnarsson; Marie Larsson; [2015]
  Nyckelord :Generalentreprenad; Anbudsfas; Grundvatten-sänkning; Thiems ekvation; Cooper-Jacobs metod; Typjor-dar i Mälardalen;

  Sammanfattning : Grundvattensänkningar är något som ofta behöver utföras innan konstruktion av anläggningar i jord. Att sätta pris på en grundvattensänkning är inte särskilt lätt när information eller kompetenser saknas som krävs för att göra en rimlig bedömning. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av Sveriges geologiska undersöknings och Naturvårdsverkets extraktionsmetoder för metaller i morän

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Caroline Andin; Madelene Sundin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Naturvårdsverket, NV, tillämpar sig av olika geokemiska extraktionsmetoder för att analysera jordprover. Detta görs för att undersöka metallhalter i mark. LÄS MER

 5. 5. Kretsloppsanpassning av enskilda avlopp : En förstudie för Laholms kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Lina Johansson; Madelene Hammar; [2013]
  Nyckelord :Source separated wastewater systems; recycling; eutrophication; human urine; faeces; Enskilda avlopp; kretslopp; eutrofiering; urinseparering; klosettvatten;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag ungefär 700 000 enskilda avlopp. Näringsämnen som läcker från enskilda avlopp, bland annat på grund av otillräcklig rening, har stor inverkan på miljön i sjöar, vattendrag och kustnära områden där de bidrar till övergödning. LÄS MER