Sökning: "Madeléne Mild"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madeléne Mild.

 1. 1. Finna mening trots sjukdom : Erfarenheter hos personer med mild till måttlig demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexander Lööw; Madelene Löfberg; [2016]
  Nyckelord :Dementia; meaningful everyday; patient experiences; systematic literature review; demens; meningsfull vardag; patientens upplevelse; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att antalet personer som lever med demenssjukdom väntas öka blir behovet av kunskap inom ämnet av vikt för att möjliggöra en god och evident vård. Därför behövs mer forskning utifrån ett patientperspektiv om vad dessa individer anser vara meningsfullt i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Depression hos män : Symtom och beteenden hos män som bör uppmärksammas inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Catharina Gredenborg; Söderblom Madelene; [2012]
  Nyckelord :Depression; Male; Gender; Depressive symptoms; Behavior ; Depression; Män; Kön; Depressiva symtom; Beteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en global sjukdom och kan drabba vem som helst, år 2020 beräknas depression vara den näst största sjukdomsbördan i världen. Skillnader mellan män och kvinnors symtom och beteenden vid depression kan vara en förklaring till att män med mild depression lätt förbises av läkare. LÄS MER