Sökning: "Madelaine Anna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madelaine Anna.

 1. 1. ”Jag arbetar med den jag är” - En multidimensionell studie i västra Sverige om vilken inverkan socioekonomisk och psykosocial bakgrund har på studenter inom socialt arbete vid val av utbildning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Andersson; Madelaine Andersson; Sabina Johansson; [2011-04-04]
  Nyckelord :Socioekonomisk och psykosocial bakgrund; trauma; empati; trygghet; utsatthet;

  Sammanfattning : I samhället finns det en allmänt vedertagen uppfattning om att studenter inom socialt arbete har en negativ psykosocial och socioekonomisk bakgrund som är motiv till varför de studerar det de gör. Denna studies syfte är därför dels att undersöka vilken inverkan socioekonomisk och psykosocial bakgrund har på studenter inom socialt arbete vid val av utbildning, och dels att undersöka studenters uppfattningar om denna inverkan. LÄS MER

 2. 2. Dagligt liv för personer med schizofreni - En litteraturstudie i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Zenthio; Madelaine Svantesson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en psykisk sjukdom där personen har förändrade verklighetsuppfattningar såsom vanföreställningar, tankestörningar, förvirring och hallucinationer. Schizofreni kan ge svårigheter i exempelvis relationer och arbete. LÄS MER