Sökning: "Madelaine Pettersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Madelaine Pettersson.

 1. 1. Nyanländas lärande. Möjligheter och hinder ut ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madelaine Pettersson; Lisbeth Ulriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Nyanlända elever, organisation, kartläggning, lärande, inkludering, delaktighet, språkutvecklande arbetssätt, bedömning och betygsättning. AbstractSyfte: Studiens övergripande syfte är att utifrån ett lärarperspektiv belysa vilka möjligheter och hinder lärare upplever i undervisningssituationen för att synliggöra de nyanlända elevernas kunskaper i arbetet mot kunskapskraven. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av att vårda en närstående i palliativ fas eller i livets slutskede i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Camilla Hansson; Madelaine Pettersson; [2010]
  Nyckelord :palliative; family caregiver; home care; sweden; next of kin; relatives; family;

  Sammanfattning : Idag finns möjligheten för svårt sjuka människor att få dö i sitt hem, ofta med hjälp och stöd av närstående och av andra professionella vårdgivare. I den palliativa vården och vid vård i livets slutskede är närstående betydelsefulla i omvårdnaden och behöver stöd från distriktssjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Inga oskrivna blad : hur kartläggs elevernas matematikkunskaper och hur möter lärare elevernas matematiska förkunskaper vid obligatoriska skolstarten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Madelaine Pettersson Johansson; Camilla Quist Johansson; [2004]
  Nyckelord :Matematikundervisning; Skolstart;

  Sammanfattning : .... LÄS MER