Sökning: "Madeleine Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Madeleine Berggren.

 1. 1. Det sportsliga resultatets påverkan på sponsorskap : En explorativ studie om sponsorgivarens inställning till det sportsliga resultatets påverkan på sponsorskapet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Fredholm Lundgren; Martin Berggren; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship; brand reputation; exposure; on field performance; communication; Sponsorskap; varumärkesanseende; exponering; sportsligt resultat; kommunikation;

  Sammanfattning : Sponsorship is one of the most effective marketing strategies for corporations to communicate with their target audience as well as improving their brand. The most common sponsorship is sports related, despite this there is a lack of research regarding the on-field performance effect on sponsorship. LÄS MER

 2. 2. Didaktisk värdegrundspotential i dystopi. : Kvalitativ textanalys av Nordins trilogi.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Madeleine Berggren; [2020]
  Nyckelord :Mitt syfte med undersökningen är att genomföra en kvalitativ textanalys av Sofia Nordins trilogi för att undersöka dess lämplighet att undervisa om värdegrundsfrågor i årskurs 4–6. Skolinspektionens granskning 2012 finner brister i att integrera värdegrundsuppdraget i ämnet svenska. Bland annat beror det på brister i förståelsen hos lärare kring vilka skönlitterära texter som kan användas och vad i texterna som kan ge möjlighet till undervisning. Undersökningen syftar därför till att finna lämplig text vilket genom arbetet visat sig vara dystopi. Undersökningens kvalitativa textanalys svarar mot frågeställningarna om mörker; demokrati; solidaritet och mänskliga rättigheter för att undersöka möjligheten till undervisning om värdegrunden. Analysens resultat finner goda möjligheter för trilogin att användas som ingång för värdegrundsarbete i årskurs 4–6. Swedish. Fundamental values. Dystopia. Literature. Democracy. Solidarity. Human rights.; Svenska. Värdegrund. Dystopi. Litteratur. Demokrati. Solidaritet. Mänskliga rättigheter.;

  Sammanfattning : Mitt syfte med undersökningen är att genomföra en kvalitativ textanalys av Sofia Nordins trilogi för att undersöka dess lämplighet att undervisa om värdegrundsfrågor i årskurs 4–6.   Skolinspektionens granskning (2012) finner brister i att integrera värdegrundsuppdraget i ämnet svenska. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av Influensers och sociala medier? : En kvalitativ uppsats om det psykiska välmåendet hos unga tjejer,

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emmie Trång; Madeleine Berggren; [2020]
  Nyckelord :sociala medier; psykisk hälsa; influenser; ungdomar;

  Sammanfattning : Inledning: Forskningsrapporter som visas i tidningar och nyheter berättar att allt fler ungdomars psykiska hälsa blir sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2019). Avsikten med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan unga tjejers psykiska hälsa och användande av sociala medier. LÄS MER

 4. 4. ”Alla dockor är inte en hon” : En kvalitativ analys av förskollärares samtal kring att motverka könsmönster som begränsar barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Madeleine Berggren; Anna Ejdefjäll; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. #ÄRGRÄNSENNÅDD? En kvalitativ studie om smygreklam i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Madeleine Berggren; Sara Petrovic; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete: 15 hp Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT17 Handledare: Marie Grusell Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 42 sidor Antal ord: 16 681 ord Nyckelord: Sociala medier, reklam, smygreklam, marknadsföringslagen. Syfte: Studien syftar till att få en djupare förståelse för mottagarnas syn och uppfattning kring smygreklamen som finns i sociala medier. LÄS MER