Sökning: "Madeleine Brusk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Brusk.

  1. 1. Företags potentiella manipulation av tillväxttakt i goodwillnedskrivningstestet : En kvantitativ studie av svenska och finska börsnoterade företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Madeleine Brusk; Madelene Magnusson; [2016]
    Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; goodwill impairment test; growth rate; manipulation; IAS 36.; Goodwill; goodwillnedskrivning; goodwillnedskrivningstest; tillväxttakt; manipulation; IAS 36;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: I och med den nya standarden IAS 36 ska företagen göra uppskattningar angående den långsiktiga tillväxttakten i goodwillnedskrivningstestet. Detta innebär en möjlighet att manipulera tillväxttakten för att på så vis undvika eller framkalla nedskrivning av goodwill. LÄS MER