Sökning: "Madeleine Hammarbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Hammarbäck.

  1. 1. Gemensamma köp av presenter : en kvalitativ studie kring gemensamma köp av presenter samt användbarhetsutvärdering och målgruppsanalys rörande en tjänst för underlättande av sådana köp

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Madeleine Hammarbäck; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att tillsammans med andra köpa och ge bort en present kan vara både praktiskt och roligt men också ge upphov till en hel del svårigheter. Det här arbetet har gått ut på att användbarhetstesta en tjänst för underlättande av gemensamma köp, ta fram personor i syfte att låta företaget lära känna sin målgrupp, besvara en rad specifika frågeställningar ställda av företaget, samt att besvara frågan hur köp av gemensamma presenter fungerar vad gäller genomförande, upplevelse och problematik. LÄS MER