Sökning: "Madeleine Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Madeleine Jakobsson.

 1. 1. Ett förslag på hur hållbarhetsarbete kan implementeras i byggprojekt : En fallstudie med perspektiv från ett entreprenadföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability work; Communication; Right conditions; Construction production; Staff; Action plan; Hållbarhetsarbete; Kommunikation; Goda förutsättningar; Produktion; Stab; Handlingsplan;

  Sammanfattning : Sveriges regering har beslutat att år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta beslut innebär att alla branscher i Sverige bör ställa om och börja arbeta mer aktivt för att nå det uppsatta målet. Inom byggsektorn har initiativet ”Färdplan 2045” startats för att uppnå nettonollutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Vilans roll i förskolan : Rutiner, förutsättningar och hinder utifrån förskollärares perspektiv.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Förskollärare; Förutsättningar; Sömn; Vila; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : För att på bästa möjliga sätt kunna möta barns behov i förskolan förutsätter det att verksamheten präglas av både lek, omsorg och undervisning. Omsorg sammanfattas som alla handlingar och aktiviteter som är av vårdande karaktär och där är vilan ett tydligt exempel. LÄS MER

 3. 3. Kamratstöd : En studie om upplevelsen av kamratstöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Madeleine Hultberg; Marie Linder Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :peer support; nursing; critical incident; ambulance personnel; paramedics;

  Sammanfattning : As ambulance staff, are there any risks that critical incidents may be experienced as traumatic and affect the individual negatively? What the outcome will be for those affected depends on how well prepared the ambulance staff is. Research shows that peer support is an important feature to reduce the risk of the caregiver to suffer from posttraumatic stress disorder and how the continued careing becomes. LÄS MER

 4. 4. Smarta telefoner -ett digitalt koppel? : En fallstudie om Information Overload i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Hammarskjöld; Maria Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :Organization; Information Overload; Smartphone; Stress; Personal factors; E-mail; Organisation; Information Overload; Smarta telefoner; Stress; Personliga faktorer; E-post;

  Sammanfattning : In the digitized world many organizations experience a large flow of information. To sort and manage all the information can be difficult. Individuals may experience a phenomenon called ”Information Overload”, due to the fact that the information flow is too extensive. There are various reasons why individuals are affected by this phenomenon. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga ledare bemöter svårförändrad kultur med genomslagskraft : Utmaningar för kvinnliga ledare i mansdominerade branscher med fokus på estetisk och social kompetens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Märta Jakobsson; Madeleine Abrahamsson; [2014]
  Nyckelord :kvinnligt ledarskap; estetisk kompetens; social kompetens; genus; ledarskap;

  Sammanfattning : Det anses idag vara svårt för kvinnor att ta sig upp till de högt uppsatta chefspositionerna inom traditionellt mansdominerade branscher. Det beror på att normen i samhället innebär att män är mest lämpade för chefspositioner. LÄS MER