Sökning: "Madeleine Karström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Karström.

  1. 1. Inkluderande engelskundervisning : En fallstudie av Autonomous Learning och Europeisk Språkportfolio som metod för inkludering av elever i svårigheter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Madeleine Karström; [2013]
    Nyckelord :Autonomous Learning; andraspråksinlärning; elever i behov av stöd; engelska; Europeisk Språkportfolio; inkludering; nivågruppering;

    Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att forskningen visar att elever i svårigheter utvecklas mest kunskapsmässigt och mår bäst socialt av att inkluderas i klassens undervisning. Trots detta finns det väldigt ofta en önskan att exkludera dessa elever eftersom många lärare inte anser sig klara elever med specialpedagogiska behov inom den ordinarie undervisningens ram. LÄS MER