Sökning: "Madeleine Olsson"

Visar resultat 6 - 10 av 32 uppsatser innehållade orden Madeleine Olsson.

 1. 6. Att samverka för delaktighet - en fallstudie om att skapa delaktighet på förskolan för ett barn med diagnosen autism

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Carlén; Madeleine Hammer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hp Program och kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP610 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2018 Handledare: Bengt Edström Examinator: Lars-Erik Olsson Rapport nr: HT18-2910-281-SPP610 Nyckelord: delaktighet, autism, förskola, samverkan, anpassningar, sociokulturellt perspektiv, dilemmaperspektiv, intensivinlärning, tillgänglig lärmiljö Syfte: Syftet var att undersöka och visa på hur man har anpassat verksamheten på en förskoleavdelning för att göra ett barn med diagnosen autism delaktigt. Studien avser även att visa på hur samverkan mellan förskola, föräldrar och andra aktörer i verksamheten skapar framgångsfaktorer eller hinder för barnets delaktighet i förskolan. LÄS MER

 2. 7. How does Bipolar and Depressive Diagnoses Reflect in Linguistic Usage on Twitter : A Study using LIWC and Other Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Olsson; Madeleine Lindow; [2018]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Twitter; Bipolar Disorder; Depression;

  Sammanfattning : Depression and bipolar disorder are two mental disorders which left untreated can have a devastating effect on a persons life as they are considered both chronic and disabling. Seeking help is often a big step that can be procrastinated for years, and misdiagnosis is a very common problem once contact with psychiatric care has finally been established. LÄS MER

 3. 8. Omvårdnadsåtgärder kring måltiden som främjar hälsan för personer med anorexia nervosa. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tina Malm; Madeleine Olsson; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; omvårdnad; hälsa; omvårdnadsåtgärder; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som påverkar både den fysiska och psykiska hälsan och minst 10% av patientgruppen dör i sjukdomen på lång sikt. Måltiden är en viktig del av behandlingen inom slutenvården och sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienterna mot en god hälsa. LÄS MER

 4. 9. Stomi och sexualitet : En systematisk litteraturstudie om hur en tarmstomi påverkar sexualiteten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Olsson; Ylva Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; lidande; partnerrelation; patient; sex; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi påverkar flera aspekter av patienters liv och även partners till dessa patienter påverkas. En viktig aspekt är sexualiteten. Stomi och sexualitet är båda två tabubelagda ämnen vilket kan påverka hur patienters problem bemöts av vårdpersonal. LÄS MER

 5. 10. Ledarskap i förskolan svårigheter och möjligheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Brodin Olsson; [2017-08-23]
  Nyckelord :ledarskap; förskola; hermeneutik; fokusgruppintervju; förförståelse; förståelse; helhet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har studerat, kartlagt och tolkat; 1. Olika förståelser för begreppet ledarskap som förskollärare ger uttryck för. 2. Hur ledarskap blir synligt i relation till förskollärares arbete med undervisning och lärande i förskolan. LÄS MER