Sökning: "Madeleine Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Madeleine Persson.

 1. 1. Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Denise Persson; Madeleine Seibel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; hysterektomi; information; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tio kvinnor opererar bort sin livmoder i Sverige. Skälet till detta kan vara både maligna (icke godartade) och benigna (godartade) orsaker. Kvinnors livskvalité kan påverkas i samband med en hysterektomi, därför kan det vara viktigt att få lärdom hur kvinnors erfarenheter kan spegla livet i samband med en hysterektomi. LÄS MER

 2. 2. Värdet av elevers digitala kompetens i matematikundervisningen : En intervjustudie med lärare om deras arbete med att stärka elevernas digitala kompetens för en bättre måluppfyllelse i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Madeleine Persson; [2019]
  Nyckelord :Digital competence; digital tools; digital teachingassets; mathematics instruction; individual tuition with digital tools; Digital kompetens; digitala verktyg; digitala lärresurser; matematikundervisning; individanpassning med digitala verktyg;

  Sammanfattning : Digital technology has made great progress in a relatively short time, which has led to new needs emerging to take advantage of the opportunities provided thanks to the digitization of society. The digital progress has resulted in teaching conditions being changed. LÄS MER

 3. 3. En innehållsanalys av social hållbarhet i svenska kommuners översiktsplaner samt deras förhållningssätt till PBL

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ellen Strand; Madeleine Erixon; [2019]
  Nyckelord :översiktsplan; översiktsplanering; fysisk planering; social hållbarhet; kommunal planering; innehållsanalys; Plan- och bygglagen; PBL; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska eventuella skillnader mellan svenska kommuners visioner rörande social hållbarhet som konkretiseras i respektive kommuns översiktsplan. Granskningen syftar även till att generera kunskap gällande hur svenska kommuner följer Plan- och bygglagens (PBL) krav på behandling av social hållbar utveckling i den översiktliga planeringen. LÄS MER

 4. 4. Att cykla fritt är stort, att cykla sikkert är större : En jämförande studie om säker cykelinfrastruktur i Stockholm och Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mathias Alarcón; Madeleine Persson; [2018]
  Nyckelord :Cykel; säkerhet; cykelvägar; trafikkorsningar; infrastruktur;

  Sammanfattning : Studien syftar till att kvalitativt undersöka och jämföra cykelinfrastrukturen i Stockholm och Köpenhamn och hur de  arbetar  för  att  uppnå  högre  säkerhet  för  cyklister.  Arbetet  bygger  på  tre  metoder,  textanalys  av  städernas kommunala  styrdokument  för  en  säkrare  cykelstad,  intervjuer  samt  observationer. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors och fysioterapeuters erfarenheter av att möta kvinnor med ökad rectusdiastas efter graviditet : En fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Madeleine Fåhraeus; Chantal Saliba Persson; [2018]
  Nyckelord :midwife; physiotherapist; diastasis recti; cooperation; Barnmorska; fysioterapeut; rectus diastas; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magmuskeldelningen mellan de två rectusbukarna benämns även rectusdiastas (RD) och ökar under graviditeten pga. hormonell och mekanisk inverkan. Återhämtning sker naturligt de första åtta veckorna postpartum men delningen kan kvarstå därefter. I denna studie benämns patologisk diastas för ökad RD. LÄS MER