Sökning: "Madeleine Ryan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Madeleine Ryan.

 1. 1. Upplevelser av delegerat HR-arbete : En kvalitativ studie av svenska mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Edith Göransson; Madeleine Ryan; [2019]
  Nyckelord :HR; HRM; mellanchefer; samarbete; stöd; psykologi; otydlighet i yrkesrollen; tidsbrist; bristande verktyg;

  Sammanfattning : Personalarbetet har på senare år genomgått förändringar som innebär att personalansvaret inte längre enbart anses tillhöra en organisations HR-avdelning, utan även mellanchefer eftersom deras centrala position anses vara av stor betydelse för HR-arbetets effektivitet. Syftet med studien var således att undersöka hur svenska mellanchefer upplever sin utökade yrkesroll och om upplevelserna av att också behöva ta sig an vissa delegerade HR-uppgifter stämmer överens med vad tidigare internationella studier har visat. LÄS MER

 2. 2. Hur motiverar och behåller ideella organisationer sina funktionärer? : en fallstudie av Friskis & Svettis Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Alexopoulos Fleur; Joakim Berglund; [2017]
  Nyckelord :funktionärer; motivation; rekrytering; ideella organisationer; bibehållande av funktionärer; volontär;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur ideella föreningar arbetar för att motivera och behålla sina funktionärer samt hur funktionärerna upplever detta. Sverige är framstående inom sitt ideella engagemang medan större delen av världen funnit en problematik att engagera sina invånare. LÄS MER

 3. 3. En studie om studenters upplevda kontrollokus och akademiska motivation i relation till arbetslivserfarenhet och ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Jenny Çoktel Ericsson; Madeleine Tidehorn; [2014]
  Nyckelord :Work experience; age; internal motivation; external motivation; amotivation; locus of control; Arbetslivserfarenhet; ålder; intern motivation; extern motivation; amotivation; kontrollokus;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka skillnader mellan olika studentgrupper uppdelat efter år av arbetslivserfarenhet och ålder. Detta för att se om arbetslivserfarenhet och ålder hade någon betydelse för studenters interna motivation, externa motivation, amotivation och kontrollokus. LÄS MER