Sökning: "Madeleine Sjöquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine Sjöquist.

  1. 1. Ökad förskrivning av läkemedel - en effekt av långa vårdköer? En undersökning av sambandet mellan tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin och förskrivning av antidepressiva läkemedel.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Linnéa Pettersson; Madeleine Sjöquist; [2020-07-03]
    Nyckelord :Antidepressants; child and adolescent psychiatry; mental illness; public health problems; waiting time;

    Sammanfattning : In recent years, access to child and adolescent psychiatry has declined. At the same time, there has also been a rapid increase in prescription of antidepressants, particularly to children and young adults. LÄS MER