Sökning: "Madeleine Strand"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Madeleine Strand.

 1. 1. Kooperativt lärande - språkutveckling, möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Persson; Madeleine Strand; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; kooperativa strukturer; språkutveckling; samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att skapa en bild av hur det kooperativa lärandet inverkar på grundskoleelevers språkutveckling, men även vilka möjligheter och utmaningar som framkommer i det kooperativa lärandet. Genom en systematisk litteratursökning valdes tio forskningsstudier ut som ligger till grund för översikten. LÄS MER

 2. 2. En innehållsanalys av social hållbarhet i svenska kommuners översiktsplaner samt deras förhållningssätt till PBL

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ellen Strand; Madeleine Erixon; [2019]
  Nyckelord :översiktsplan; översiktsplanering; fysisk planering; social hållbarhet; kommunal planering; innehållsanalys; Plan- och bygglagen; PBL; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska eventuella skillnader mellan svenska kommuners visioner rörande social hållbarhet som konkretiseras i respektive kommuns översiktsplan. Granskningen syftar även till att generera kunskap gällande hur svenska kommuner följer Plan- och bygglagens (PBL) krav på behandling av social hållbar utveckling i den översiktliga planeringen. LÄS MER

 3. 3. Optimering av försörjningskedja av frysboxar

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Alexandra Maria-Pia Madeleine de Sá Gustafsson; Georgios Delifotis; [2019]
  Nyckelord :Optimization; networkflowproblem; dynamic programming; simplex; dynamic programming; supply chain; industry; Optimering; systemteknik; nätverksflödesproblem; simplex; dynamisk programmering; industri; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Dometic är ett stort industribolag som tillverkar lösningar främst för mobila hem. Fem procent av bolagets omsättning utgörs av en typ av kylbox, så kallad TE-box. TE-boxar består av kropp och ett lock där kylteknologin finns. LÄS MER

 4. 4. RFID inom bagagehantering - Utmaningar kring ett införande på svenska flygplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Chang; Christopher Strand; [2015-07-07]
  Nyckelord :RFID; bagagehantering; flygplatser; standarder; informationssystem; effektivisering; processer;

  Sammanfattning : Ur ett globalt perspektiv blev under 2014 ungefär 7 av 1000 resväskor försenade isorteringsprocessen, vilket resulterade i 24.1 miljoner resväskor. Kostnaden kopplattill detta är stor hos många flygbolag, då det innebär manuell hantering. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i undervisningen - en intervjustudie om hur skönlitteratur används som läromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Madeleine Ivarsson; Lisa Strand; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att se hur lärare använder sig av skönlitteratur i undervisningen, vad de anser arbetet ger eleverna samt om det finns några hinder med det skönlitterära arbetet. I vår forskningsbakgrund tar vi upp olika forskares syn på hur skönlitteratur påverkar barns kunskapsutveckling, för- och nackdelar med det skönlitterära arbetet samt vad kursplanerna säger. LÄS MER