Sökning: "Madeleine bo"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Madeleine bo.

 1. 1. Medlemmars engagemang i bostadsrättsföreningar - Med perspektiv på dagens livsstil

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Madeleine Abu Izam; Ellen Bjurhem; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Engagemang; Livsstil; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Följande arbete är ett examensarbete som är skrivet vid intuitionen för Arkitektur ochsamhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Författarna, Madelene Abu Izam ochEllen Bjurhem, har i samarbete med byggkonsultbolaget Sustend AB diskuterat fram enproblemformulering kring dagens låga engagemang i bostadsrättsföreningar. LÄS MER

 2. 2. Villa easement – function, managementand strategies for repeal

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elise Kieri; Madeleine Sköld; [2013]
  Nyckelord :Villa easement; cadastre; repeal; incorrect registration; rights; Villaservitut; fastighetsregister; upphävande; oriktiga inskrivningar; rättigheter;

  Sammanfattning : In the beginning of the 20th century, villa easements were formed to regulate landuse in residential areas. Villa easements were created as a prohibition for the property owners to use their own property in a certain way. Because of the societal develop- ment, villa easements no longer have the same function as they used to. LÄS MER

 3. 3. Friluftsdagar - tradition eller norm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Gustaf Jutterdal; Madeleine Hedberg; [2009]
  Nyckelord :Friluftsdagar;

  Sammanfattning : Friluftsdagar är ett inslag i skolans verksamhet som ofta förknippas med fysisk aktivitet. Dessa friluftsdagar förekommer som ett visst antal halv- eller heldagar per läsår och antalet dagar varierar mellan skolorna. LÄS MER

 4. 4. Utjämningsproblematiken vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad - vad skiljer teori från praktik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madeleine Jansson; [2006]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen har för avsikt att belysa problematiken kring utjämning, d.v.s. den del av lottläggningen som innebär att en make måste avstå från en del av sitt giftorättsgods till förmån för den andra parten. LÄS MER