Sökning: "Madeleine kastlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeleine kastlund.

  1. 1. När sjuksköterskan hindras från att göra rätt : En litteraturöversikt om moralisk stress hos sjuksköterskan

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Elin Thunberg; Madeleine Kastlund; [2018]
    Nyckelord :Jean Watson; Moral stress; Nurses; Nursing ethics; Work climate; Arbetsklimat; Jean Watson; Moralisk stress; Sjuksköterskor; Vårdetik;

    Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först kom att definieras av Jameton (1984) och anses uppstå när sjuksköterskor inte kan handla i enlighet med det de anser vara det rätta på grund av organisatoriska eller institutionella barriärer. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för ett stort kunskaps- och arbetsområde som ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och en personcentrerad vård. LÄS MER