Sökning: "Madelene Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Madelene Eriksson.

 1. 1. Walk the talk – för en trovärdig hållbarhetsprofilering : En förklarande studie om sambandet mellan internal-external brand alignment och employee advocacy

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Madelene Eriksson; Lisa Thörn; [2019]
  Nyckelord :Sustainability marketing; Employee advocacy; Internal marketing; Brand; Hållbar marknadsföring; Employee advocacy; Intern marknadsföring; Förtroende; Brand commitment; Employer branding;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet och CSR är idag en självklarhet i många nordiska företag. Under de senaste åren kan även en ökning konstateras i konsumenters vilja att betala mer för hållbara produkter. LÄS MER

 2. 2. Övergång till en projektbaserad organisation : En förändringsresa hos IT-företaget Qsys Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Micaela Lundmark; Madelene Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Projektbaserad organisation; Projekt; Förändringsledning; Projektledning;

  Sammanfattning : Syfte–Studien ämnar undersöka hur arbete i projektform kan implementeras i en mindre organisation inom IT- och mjukvarubranschen. För att besvara studiens syfte utformades två frågeställningar: Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation?  Metod–En förstudie genomfördes för att ge författarna en bild av studiens problemområde, samt för att forma studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Tydlighet - är det tillräckligt? : En kvalitativ studie om 1–3-lärares metoder och arbetssätt för att undervisa andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carola Eriksson; Madelene Hjelmberg; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; arbetssätt; lärare; metoder; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och arbetssätt som 1–3-lärare anser är gynnsamma för andraspråkselevers möjligheter att utvecklas i skolan. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har vi använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. "Våga se, våga agera"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Eliasson; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :anmälningsplikt; barn; kvinnojour; kännetecken; processutvärdering; våld i hemmet;

  Sammanfattning : The current study is based on a collaboration with the Kvinnojouren Lund. The aim of the study is to make a process evaluation of the women's shelter project "Våga se, våga agera", which is an education aimed at preschools. LÄS MER

 5. 5. Med fokus på samtal, i praktiken : - En kvalitativ analys av specialpedagogen (-s yrkesroll) ur ett handledande och konsulterande perspektiv.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Eklund; Madelene Eriksson; [2018]
  Nyckelord :clinical supervision; supervision in schools; consultation; Special Educational Needs Coordinator.; pedagogisk handledning; handledning i skolan; specialpedagogens yrkesroll; kvalificerade samtal; konsultation;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad några specialpedagoger verksamma inom grundskolan berättar om handledning och konsultation i skolan. Studien har genomförts utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer med syfte att fånga informanternas berättelser, i enlighet med narrativ teori. LÄS MER