Sökning: "Madelene Holmström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Madelene Holmström.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med svårläkta sår. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Amanda Holmström; Madelene Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Svårläkta sår; sjuksköterskor; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår är vanligt förekommande och sjuksköterskan spelar en nyckelroll i sårbehandlingen. Det finns ett växande behov av att öka kunskapen om svårläkta sår då det förekommer brister. LÄS MER

 2. 2. ”Go for it” – En studie om grundskoleelevers tankar kring drama i undervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Arvidsson; Madelene Holmström; [2011]
  Nyckelord :Drama; estetiska läroprocesser; klassklimat;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med vår undersökning var att utifrån ett elevperspektiv se till hur drama upplevs i undervisningen. Viutgick ifrån frågeställningarna: Vilka erfarenheter har elever av drama i undervisningen? Hur resonerar eleverkring drama i skolan? Hur kan drama legitimeras i undervisning mot bakgrund av elevers uppfattningar? Vårundersökning utfördes i en niondeklass vi själva arbetat med i ett musikalprojekt hösten 010. LÄS MER