Sökning: "Madelene Hultberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madelene Hultberg.

  1. 1. MILJÖ OCH ARBETSVILLKOR INOM TURISMNÄRINGEN : En studie om studenters medvetenhet och värderingar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Emmy Hultberg; Madelene Santesson; [2013]
    Nyckelord :Sustainable tourism; environment; working conditions; awareness; values; students; Hållbar turism; miljö; arbetsvillkor; medvetenhet; värderingar; studenter;

    Sammanfattning : Resandet i världen ökar och detta leder till både positiva och negativa konsekvenser. Hur miljö och människor påverkas av turismindustrin är högst aktuellt och genom detta har studiens syfte utformats. Syftet är att undersöka studenters värderingar samt medvetenhet kring arbetsvillkor och miljö inom turismnäringen. LÄS MER