Sökning: "Madelene Norbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madelene Norbo.

  1. 1. Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning- En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Dalal Haciy; Frida Olofsson; Madelene Norbo; [2018]
    Nyckelord :Goodwill; Kassagenererande enheter; Redovisning; IFRS; Nedskrivning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning - En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher Seminariedatum: 2018-05-31 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå i, 15 HP Författare: Dalal Haciy, Madelene Norbo och Frida Olofsson Handledare: Peter W Jönsson Fem nyckelord: Goodwill, Kassagenererande enheter, Redovisning, IFRS och Nedskrivning. Syfte: Syftet är att undersöka vilken roll branschtillhörighet spelar vid redovisning av goodwill med utgångspunkt i nedskrivningar och kassagenererande enheter samt påvisa varför skillnader uppkommer mellan branscher trots samma regelverk. LÄS MER