Sökning: "Madeline Hübinette Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madeline Hübinette Eriksson.

  1. 1. Individ är inte bara unik, utan i själva verket helig : En studie om hur multiple religious belonging framställs i läromedel för Religionskunskap 1

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Madeline Hübinette Eriksson; [2023]
    Nyckelord :religion; livsåskådning; multiple religious belonging; läroböcker för religionskunskap 1;

    Sammanfattning : Forskning visar på att individualismen ökar i det svenska samhället. Individen anses idag som både unik och helig vilket även är uppsatsens rubrik som är tagen från ”Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv” skriven av Liselotte Frisk. LÄS MER