Sökning: "Madusha Roth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madusha Roth.

  1. 1. Erfarenheter av att vårda palliativa patienter i hemsjukvården : – Sjuksköterskeperspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Isabelle Adolfsson; Madusha Roth; [2021]
    Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; utmaningar; erfarenheter; hemsjukvård; etik;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda en döende människa är komplicerat och sjuksköterskan bör ha ett professionellt förhållningssätt samt ett holistiskt synsätt. Att vårda palliativa patienter kan vara både den svåraste och den mest privilegierade uppgiften som en sjuksköterska kan genomföra. LÄS MER