Sökning: "Magdalen Stöckel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalen Stöckel.

  1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios – en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Alva Grundström; Magdalen Stöckel; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i världen drabbas av endometrios. Många lider i det tysta, ovetandes om att personen drabbats av sjukdomen. Sjukdomsbilden för endometrios är mångsidig och komplex, där patogenes inte är fullständigt klarlagd. LÄS MER