Sökning: "Magdalena Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Magdalena Andersson.

 1. 1. ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD Hur fungerar tal-till-text-verktyg som skrivhjälpmedel för personer med afasi?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Hansson; Magdalena Andersson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; automatisk taligenkänning; skrivande; tal-till-text-verktyg; digitala hjälpmedel; aphasia; automatic speech recognition; writing; speech-to-text-technology; digital assistive technology;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate if speech-to-text-technology could facilitate writing for people with aphasia, and if there was a difference in dictation accuracy between two persons with aphasia and two persons without known neurological disease. Dictation accuracy is how correctly the speech-to-text-technology transcribed what was spoken. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror det är en jättevinst med handledning." : En studie med fenomenologisk ansats om grundskolelärares levda erfarenhet av handledning ledd av specialpedagog.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Magdalena Andersson; Marie Nordling; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogisk handledning; specialpedagog; grundskolelärare; fenomenologisk ansats;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärares levda erfarenhet av handledning ledd avspecialpedagog ser ut. Studien har en fenomenologisk ansats byggd på åtta semistruktureradeintervjuer med grundskolelärare, vilka uppgivit att de har erfarenhet av handledning ledd avspecialpedagog. LÄS MER

 3. 3. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 4. 4. INSPIRARE

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Magdalena Bing; Hanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This documentation follows the process of our Bachelor Project in Industrial Design. The theme of the project is inspiration and what it means to be inspired, and resulted in a collection of three designs. The ideation and design process is based on three current topics, chosen by us as our sources of inspiration. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Budget Support on Private Sector Credit in Malawi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Magdalena Andersson Paul; [2017-07-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER