Sökning: "Magdalena Bergsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Bergsten.

  1. 1. Skolbiblioteket - en slumrande resurs eller ett aktivt redskap för lärande?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Magdalena Bergsten; Agneta Mårtensson; [2010-01-07]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte Studiens syfte var att undersöka vilka uppfattningar det finns kring skolbibliotekets funktion för lärande kopplat till barn i behov av särskilt stöd. Forskningsfrågorna berörde erfarenheter som finns av skolbibliotekets roll för lärande, vilken relation skolbiblioteket har i förhållande till övrig pedagogisk verksamhet och vilka förväntningar pedagoger och skolbiblioteks¬ansvariga har på varandra. LÄS MER