Sökning: "Magdalena Lind Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Lind Hammar.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta inom psykiatrisk öppenvård : En reflektion kring sin egen roll samt samarbetet med andra yrkesgruppe

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Fanny Westling; Magdalena Lind Hammar; [2012]
    Nyckelord :Psychiatric outpatient care; nurse; perception; psykiatrisk öppenvård; sjuksköterskor; upplevelse;

    Sammanfattning : Introduktion: Att någon gång drabbas av psykisk ohälsa blir allt vanligare, därför är betydelsen av forskning inom området stor. Sjuksköterskor med sin specifika omvårdnadskompetens utgör den största personalgruppen inom psykiatrisk öppenvård men sjuksköterskans roll inom psykiatrisk öppenvård är begränsat beskriven i vetenskaplig litteratur. LÄS MER