Sökning: "Magdalena Mosell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Mosell.

  1. 1. ”Man känner sig otillräcklig” : En kvalitativ studie om pedagogers förhållande till känslor i förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Magdalena Mosell; Annie Rasmussen; [2019]
    Nyckelord :Emotionell kompetens; Förskola; Känslor; MLE; Pedagoger; Samspel;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver att de bemöter känslor i förskolan. Följande frågeställning fokuseras i studien: Hur beskriver pedagoger att de förhåller sig till och bemöter känslor i förskolan? Studien är genomförd med fokusgruppsintervju som metod där tio yrkesverksamma pedagoger i förskolan deltagit i tre olika fokusgrupper. LÄS MER