Sökning: "Magdalena Sjöberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magdalena Sjöberg.

  1. 1. Inkludering i förskolan - Att arbeta för en förskola för alla : En kvalitativ studie med förskollärare

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Monika Reczmin; Magdalena Sjöberg; [2021]
    Nyckelord :Förskola; inkludering; barn; samspel; förskollärare;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka verksamma förskollärares erfarenheter av inkluderande arbetssätt av alla barn i förskolan, samt hur de arbetar för att uppnå det. I studien tillämpades en kvalitativ forskningsansats. Data samlades in genom ett online frågeformulär med öppna frågor som analyserades med hjälp av tematisk analys. LÄS MER