Sökning: "Magnetosfärsklassificering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Magnetosfärsklassificering.

  1. 1. Automatic SLAMS detection and magnetospheric classification in MMS data

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Carl Foghammar Nömtak; [2020]
    Nyckelord :Short Large-Amplitude Magnetic Structures SLAMS ; Algorithm design; Magnetospheric classification; Time series analysis; Space plasma physics; Korta magnetiska strukturer med hög amplitud SLAMS ; Algoritmdesign; Magnetosfärsklassificering; Tidsseriesanalys; Rymdplasmafysik;

    Sammanfattning : Short Large-Amplitude Magnetic Structures (SLAMS) have been observedby spacecraft near Earth’s quasi-parallel bow shock. They arecharacterized by a short and sudden increase of the magnetic field,usually by a factor of 2 or more. LÄS MER