Sökning: "Magnus Bergvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Bergvall.

  1. 1. Starta motorn och hitta drivkraften

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Magnus Bergvall; [2015-10-19]
    Nyckelord :självbestämmandeteorin; inre- och yttre motivation; matematiksvårigheter;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka några lärares och elevers uppfattningar om motivationens betydelse för lärandet i matematik. Studien fokuserade på lärare och elever som var verksamma på högstadiet. Teori: När studien var genomförd föll valet att koppla den till Ryans och Decis (2000) teori, Self-determination theory, dvs. LÄS MER