Sökning: "Magnus Clarén Carlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Clarén Carlberg.

  1. 1. Bestyrkande av hållbarhetsredovisning : kostnad & nytta

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Magnus Clarén Carlberg; Veronica Persson; [2010]
    Nyckelord :Sustainability report; assurance; agency theory; legitimacy theory; cost; benefit; Hållbarhetsredovisning; bestyrkanderapport; agentteorin; legitimitetsteorin; kostnad; nytta;

    Sammanfattning : Sustainability reports have during the last decade had a strong development. Both in terms of establishing a sustainability assurance, in its form, and get it assured together with standards, principles and regulations which organisations and accountants have utilized. LÄS MER