Sökning: "Magnus Thomann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Thomann.

  1. 1. Fem ledares erfarenheter av ideella organisationer - en bidragande anledning till ett modernt ledarskap?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Dan Sivnert; Magnus Thomann; [2004]
    Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

    Sammanfattning : I Sverige är ideella organisationer mycket vanliga, trots det har det bedrivits lite forskning som behandlat dessa organisationer. Forskning om ledarskap är desto vanligare, dock utgår den nästan uteslutande från professionella organisationer. LÄS MER